kamagra-tabletki.pl 
ZAMOWIENIA SMS: 697-503-332 kontakt@kamagra-tabletki.pl

Kamagra, Kamagra Oral Jelly


1. Kamagra co to?
Kamagre na rynek wprowadzi3a firma Ajanta Pharma i jest to lek w postaci tabletki lub ?elu stosowany w leczeniu zaburzen erekcji. Pomaga ona uzyskaa i utrzymaa erekcje tylko w sytuacji podniecenia seksualnego, a zatem wspó3?ycie seksualne zachowuje swój naturalny charakter. Kamagra pomo?e wywo3aa erekcje bez wzgledu na pod3o?e i przyczyny zaburzen erekcji.

2. Jak dzia3a Kamagra?
Kamagra jako lek zawiera substancje czynn1 Sildenafil, która poprawia ukrwienie cz3onka co w efekcie u3atwia osi1gniecie erekcji. Mechanizm jej dzia3ania polega na wyzwoleniu tlenku azotu w ciele jamistym, co prowadzi do rozszerzenia licznych naczyn krwionoonych. W wyniku czego krew do cia3 jamistych dop3ywa bez ?adnych zak3ócen bez wzgledu na przyczyne ewentualnych zaburzen. Kamagra nie jest hormonem czy afrodyzjakiem przez co dzia3a tylko w przypadku pobudzenia seksualnego.

3. Dawkowanie i przeciwwskazania do przyjmowania Kamagry
Kamagra powinna bya przyjmowana i dawkowana ociole wed3ug zalecen lekarzy. Na rynku istniej1 trzy dostepne dawki leku: 25mg, 50mg oraz 100mg. Powinno sie za?ywaa mo?liwie jak najmniejsz1, lecz skuteczn1 dawke leku. Jeoli natomiast dana dawka nie przynosi oczekiwanych rezultatów to w takim przypadku nale?y skontaktowaa sie z lekarzem w celu ustalenia najbardziej optymalnej dawki. Nie nale?y nigdy przyjmowaa wiekszych dawek ni? zalecane przez lekarza.
Kamagra jest przeciwwskazana u pacjentów stosuj1cych azotany w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek czasie. Trzeba widziea i? bardzo du?a grupa leków zawiera w3aonie azotany, na przyk3ad leki na astme, w tym nitrogliceryna. W przypadku braku pewnooci czy Panstwa lek równie? je zawiera, trzeba to koniecznie skonsultowaa z lekarzem b1dY farmaceut1. Ostro?nooa w przyjmowaniu Kamagry zaleca sie równie? ludziom, u których w niedawnym czasie wyst1pi3y niepo?1dane zdarzenia ze strony uk3adu kr1?enia, udar mózgu lub niekontrolowane nadcionienie.


Femalegra


1. Femalegra co to?
Femalegra to lek, który zostal stworzony specjalnie dla potrzeb kobiet, a jego zadaniem jest niwelowanie zaburzen seksualnych wystepuj1cych u kobiet.
Substancj1 czynna leku jest sildenafil citrate, który wystepuje w Viagrze. Posta3e sk3adniki oraz ich proporcje s1 jednak dostosowane do kobiet. Lovegra cieszy sie du?ym zainteresowaniem woród kobiet, których pragnieniem jest poprawa jakooci swojego ?ycia seksualnego.

2. Femalegra na co?
Przeznaczeniem preparatu Femalegra jest eliminacja braku popedu seksualnego u kobiet, cierpi1cych na obni?one libido, ozieb3ooa seksualn1 lub niezdolnooa osi1gania orgazmu podczas stosunku seksualnego. Czynna substancja Femalegry powoduje doskona3e ukrwienie narz1dów p3ciowych i stref erogennych kobiety - pochwy, 3echtaczki oraz sutków. Dzieki temu miejsca te staj1 sie wyj1tkowo wra?liwe na stymulacje, wywo3uj1c1 stan ekscytacji seksualnej. Femalegra jest lekiem, który wzmacnia doznania podczas orgazmu, eliminuje skutki braku popedu, umo?liwia prze?ywanie wielokrotnych orgazmów podczas stosunku oraz poteguje doznawane bodYce seksualne.

3. Stosowanie leku
Lek powinien bya przyjmowany oko3o 45 minut przed planowanym stosunkiem.Przed za?yciem Lovegry nale?y unikaa spo?ycia wysokot3uszczowych posi3ków oraz du?ych ilooci alkoholu, bowiem maj1 bezpooredni wp3yw na szybkooa i skutecznooa dzia3ania leku. Femalegra dzia3a od czterech do szeociu godzin i nie powinna bya przyjmowana wiecej ni? raz na dobe. Femalegra nie powinna bya za?ywana przez kobiety w ci1?y.
Osoby o nastepuj1cych problemach zdrowotnych powinny zwrócia szczególn1 uwage podczas stosowania leku:
dolegliwooci sercowe,
dolegliwooci uk3adu kr1?enia,
choroby wrzodowej,
alergii na sk3adniki leku.


Eriacta


1. Eriacta co to?
Eriacta jest lekiem w postaci tabletki, który stosuje sie w leczeniu zaburzen erekcji. Na rynek zosta3a wprowadzona przez firme Ranbaxy. Pomaga ona uzyskaa i utrzymaa erekcje w stanie podniecenia seksualnego. Eriacta pomo?e wywo3aa erekcje bez wzgledu na pod3o?e i przyczyny zaburzen erekcji jednak?e tylko w przypadku podniecenia seksualnego.

2. Jak dzia3a Eriacta?
Eriacta zawiera substancje czynn1 Sildenafil, która poprawia ukrwienie cz3onka co w efekcie u3atwia osi1gniecie erekcji. Mechanizm jej dzia3ania polega na wyzwoleniu tlenku azotu w ciele jamistym, co prowadzi do rozszerzenia licznych naczyn krwionoonych. W wyniku czego krew do cia3 jamistych dop3ywa bez ?adnych zak3ócen bez wzgledu na przyczyne ewentualnych zaburzen.

3. Dawnowanie i przeciwwskazania do przyjmowania Eriacty
Eriacta powinna bya przyjmowana i dawkowana ociole wed3ug zalecen lekarzy. Z definicji o dawkowaniu powinno sie za?ywaa mo?liwie jak najmniejsz1 dawke leku, lecz skuteczn1. Je?eli dana dawka nie przynosi spodziewanych efektów, w takim wypadku nalezy skontaktowaa sie z lekarzem w celu ustalenia dawki. W przypadku pacjentów powy?ej 60 roku ?ycia lub w przypadku k3opotów z w1trob1 lub nerkami nie powinno w ogóle sie stosowaa Eriacty.


Apcialis, Erectalis


1. Apcialis, Erectalis co to?
Jest to lek w postaci tabletki stosowany w leczeniu zaburzen erekcji. Aktywnym sk3adnikiem leku jest tadafil i tak brzmi jego miedzynarodowa nazwa. Jest to zwi1zek, który przez bardzo d3ugi czas pozostaje w organiYmie i w ten sposób u3atwia osi1gniecie erekcji, która mo?e trwaa nawet do 36 godzin po za?yciu tabletki. Dzieki czemu przez pacjentów dosta3 on miano leku weekendowego. Apcialis lub Erectalis pomo?e wywo3aa erekcje bez wzgledu na pod3o?e i przyczyny zaburzen erekcji jednak?e tylko podczas podniecenia seksualnego.

2. Jak dzia3a Apcialis, Erectalis?
Apcialis i Erectalis dzia3a dzia3a w identyczny sposób jak Cialis z tego wzgledu, ?e posiada te sam1 substancje czynn1 czyli tadafil. Efekt jest bardzo zbli?ony do Viagry i Kamagry, które zawieraj1 Sildenafil Citrate, jednak?e w przypadku Apcialisu i Erectalisu utrzymuje sie on znacznie d3u?ej po przez powolniejszy czas rozk3adu substancji czynnych. Dzieki czemu mamy w ten sposób mo?liwooa odbywania stosunków nawet do 36 godzin po jego za?yciu. Tadafil jak pozosta3e leki dzia3a tylko w przypadku pobudzenia seksualnego, nie powoduj1c samoistnej erekcji.

3. Dawnowanie i przeciwwskazania do przyjmowania Apcialisu i Erectalisu
Apcialis powinien bya przyjmowany i dawkowany ociole wed3ug zalecen lekarzy. Dawka leku wynosz1ca 20mg jest skuteczna i nie nale?y jej w tym przypadku dzielia. Z definicji o dawkowaniu powinno sie za?ywaa mo?liwie jak najmniejsz1 dawke leku, lecz skuteczn1. Je?eli dana dawka nie przynosi spodziewanych efektów, w takim wypadku nalezy skontaktowaa sie z lekarzem w celu ustalenia dawki. Lek jest przeciwwskazany u pacjentów, którzy stosuj1 azotany w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek czasie. Ostro?nooa w przyjmowaniu Apcialisu i Erectalisu, tak jak Kamagry oraz Viagry zaleca sie ludziom, u których w niedawnym czasie wyst1pi3y niepo?1dane zdarzenia ze strony uk3adu kr1?enia, udar mózgu lub niekontrolowane nadcionienie.


KAMAGRA


Tabletki 100mg

4
8
12
16
20
40
80
42
70
95
124
136
254
470
10,50
8,75
7,90
7,75
6,80
6,35
5,87

KAMAGRA GOLD


Tabletki 100mg

4
8
12
16
20
40
80
44
80
108
128
140
260
480
11,00
10,00
9,00
8,00
7,00
6,50
6,00

KAMAGRA Oral Jelly


żel 100mg

4
8
12
16
20
40
80
64
120
168
224
280
520
960
16
15
14
14
14
13
12

CIALIS


Tabletki 20mg

2
4
8
12
16
20
40
60
112
200
300
376
430
760
30,00
28,00
25,00
25,00
23,50
21,50
19,00

LOVEGRA (dla kobiet)


Tabletki 100mg

4
8
12
16
20
40
80
64
120
168
208
240
440
800
16,00
15,00
14,00
13,00
12,00
11,00
10,00

VIAGRA


Tabletki 100mg

4
8
12
16
20
40
80
86
164
222
280
330
620
1240
21,50
20,50
18,50
17,50
16,50
15,50
15,50